Erasmus Smart Port ontbijtsessie met Larissa van der Lugt: Synchromodaliteit een niet te missen kans!


Op 18 juli jongstleden hield Larissa van der Lugt (senior onderzoeker Haveneconomie, Erasmus Universiteit) samen met  Inge Lucassen (consultant International Logistics & Compliance, TNO) een presentatie tijdens de vijfde ontbijtsessie die Erasmus Smart Port Rotterdam, Deltalinqs en Dinalog gezamenlijk organiseren, over synchromodaliteit. Centraal in de ontbijtsessie stonden de vragen: Wat betekent synchromodaliteit voor de betrokken partijen? Wat zijn randvoorwaarden en waar zitten mogelijkheden?

Larissa van der Lugt: “ Bedrijven zijn er niet om met elkaar samen te werken, maar om een goede dienst aan te bieden. Concurrentie zul je altijd moeten houden.”

Larissa van der Lugt startte de sessie met een toelichting op het begrip synchromodaliteit, waar synchromodaliteit vandaan komt en wat de urgentie van dit concept is. Synchromodaliteit betekent dat voor goederen die van en naar het achterland worden vervoerd wordt bepaald welke vervoerswijze—gegeven het netwerk—het meest geschikt is. Bij synchromodaliteit gaat het nadrukkelijk om het gebruik van vervoersmodaliteiten naast elkaar en staat het netwerk, de bijbehorende netwerkregie, het organiseren van volume en het organiseren van flexibiliteit, centraal. Larissa gaf aan dat de urgentie voor synchromodaliteit onder meer voortkomt uit de verwachte groei van goederenoverslag in Rotterdam en de bijbehorende modal splitdoelstellingen. Ook draagt synchromodaliteit bij een betere logistieke performance van Nederland als logistiek land gemeten met de Logistics Performance Index.

In de discussie over de definitie en urgentie van synchromodaliteit stonden drie punten centraal. Ten eerste vroegen de aanwezigen zich af wat nieuw is aan synchromodaliteit ten opzichte van co-modaliteit en multimodaliteit. De uitgangspunten bij co-modaliteit en multimodaliteit waren een aantal jaren geleden vooral milieudoelstellingen en minder de goede prestatie van de gehele keten. Ook de rol van informatie binnen synchromodaliteit ten opzichte van co-modaliteit en multimodaliteit is beduidend anders. Om flexibel te zijn en snel keuzes te maken is delen van informatie belangrijke voor een goede logistieke dienstverlening. Vervolgens stond de beprijzing van synchromodale diensten centraal; hoe ga je als organisator om met het kostenverschil tussen de modaliteiten en hoe vind je de balans? En is het niet zo dat het laaghangende fruit al door de vervoerder is geplukt? Ten derde werd gediscussieerd over de kritische massa die je nodig hebt om efficiënt synchromodale diensten aan te bieden en of verladers bij de keuze wel of niet synchromodaal niet alleen op basis van de laagste kosten kiezen. 

“Koplopers zijn nodig. Dit soort voorbeelden dragen bij aan een beter begrip over de voordelen van synchromodaliteit.”

In het tweede gedeelte van de ontbijtsessie presenteerde Inge Lucassen de resultaten een pilot die TNO begeleidde. In de pilot stonden de goederenstromen van drie grote verladers centraal en zijn ook terminaloperators en spoor- en binnenvaartvervoerders betrokken.

In de discussie werden de ervaringen gedeeld vanuit de aanwezige vertegenwoordigers van rederijen, vervoerders en expediteurs. Het perspectief van de ( betalende) verlader ontbrak tijdens de ontbijtsessie. Het gaat rederijen, vervoerders en expediteurs veelal om de (lege) container, terwijl het de verlader gaat om de lading. De aanwezigen merkte op dat synchromodale concept met name werkt bij grote verladers, terwijl het merendeel van de verladers behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Dit type pilots zijn echter belangrijk om een beter begrip te krijgen van synchromodaliteit als nieuw concept, maar ook om de voordelen voor alle partijen in de keten duidelijk te maken.

“Bij synchromodaliteit zijn goede afspraken essentieel, maar daar zit járen werk in."

Naar aanleiding van de discussie merkte Larissa van der Lugt op dat er veel kennisvragen te formuleren zijn over hoe informatie tussen partijen wordt uitgewisseld, hoe de modaliteitskeuze wordt gemaakt in synchromodale concepten en hoe gain sharing- modellen eruit kunnen zien. De bestaande technologie voor dit soort modellen is er al en verbeterd zich nog iedere dag. Meer inzicht is nodig in de rationaliteit van verladende en vervoerende partijen.